Reformes i expedients

El nostre Estudi ha realitzat nombrosos expedients de reforma i administratius, tant relatius a locals (reformes, projectes de canvi d’ús de local a habitatge, projectes d’activitats), com d’habitatges (reformes, projectes de canvi d’ús d’habitatge a local, col.locació d’ascensors en edificis, etc…), així com altres tipus de documents administratius (reparcel.lacions, agregacions, segregacions, certificats descriptius per declaracions d’obra nova davant notari, aixecaments de plànols, tramitació de subvencions, etc.).