Casa Schwandt
La rehabilitació és un pilar fonamental del nostre Estudi, havent realitzat nombroses obres de rehabilitació integral d'edificis.
Aquest projecte va consistir en la rehabilitació integral d'un habitatge unifamiliar aïllat al Passeig de Garbí de Castelldefels.
El projecte contemplava la reforma i ampliació de l'habitatge existent, tot realitzant el reforç estructural de la planta pis mitjançant l'arranjament de les biguetes malmeses i l'addició d'una capa de compressió.
Exteriorment es va dividir el volum de la casa en dos cossos que es van tractar en dos colors diferents, blanc i gris, i incorporant un marc amb un monolit blanc a la zona del porxo. Es van enderrocar els envans existents realitzant una nova distribució i substituïnt tots els revestiments, fusteria, equipaments i instal.lacions.
Arquitecte:Christian Riolo     Constructor: EuroLLar Vilanova S.L.